Abella de la mel, apis mellifera

Significat esotèric i espiritual de les abelles

Nom comú en:
Alemany: Westliche honigbiene
Anglès: Western honey bee
Basc: Erle arrunt
Català: Abella de la mel
Espanyol: Abeja europea
Francès: Mouche à miel
Gallec: Abella do mel
Itàlia: Ape europea
Portuguès: Abelha-europeia

La abeja europea, apis mellifera, es una especie de insecto de la família apidae i pertanyent al gènere apis. És l'abella amb major distribució en el món. És originària d'Europa, Àfrica i part d'Àsia. Les abelles són insectes socials amb tres diferents tipus d'individus en la colònia. La reina, les obreres i els abellots. Cada casta té la seva funció específica i porten a terme un tipus de treball a la colònia. La reina i les obreres són femelles i els abellots són mascles. La reina és l'única femella fèrtil del rusc i pon ous fecundats, que donen origen a abelles obreres i ous sense fecundar que donen origen a abellots. Cada casta té un temps o cicle de desenvolupament diferent i es cria en diferents tipus de cel·les. El període de desenvolupament és de setze dies per a l'abella reina, vint-i-un dies per a les obreres i vint-i-tres dies per als abellots. Per convertir-se en reina, una larva ha de ser nodrida amb gelea reial i ser allotjada en una cel·la especial. També les larves de les obreres mengen en les primeres fases gelea real, però després se'ls dóna nèctar de les flors, que és l'aliment energètic, i pol·len, del qual obtenen les proteïnes, greixos i minerals necessaris per a la supervivència. Si una obrera menja gelea real, pot desenvolupar les seves possibilitats de pondre ous, però no d'aparellar-se amb un abellot, pel que els seus ous seran infecunds, és a dir, donaran lloc només a abellots. Aquest fenomen es pot produir en ruscs que han quedat sense reina. A la foto es veu una colònia de reproducció, això és una vella reina envoltada d'obreres que abandona el rusc mentre busquen on construir un nou rusc. En el rusc antic queden una gran part de les obreres, però ja estan criant una nova reina de substitució.

ESPAÑOL


fotos ocells