Fosfats, arsenats i vanadats

Significat esotèric i espiritual dels minerals

Fosfats

Els fosfats són les sals o els èsters de l'àcid fosfòric. Tenen en comú un àtom de fòsfor envoltat per quatre àtoms d'oxigen en forma tetraèdrica. Els fosfats secundaris i terciaris són insolubles en aigua, a excepció dels de sodi, potassi i amoni.

Arsenats

L'ió arsenat és [AsO4]3-. Un arsenat (compost) és qualsevol compost que conté l'ió d'arseni. També és qualsevol de les sals de l'àcid arsènic. Els arsenats són molt similars en el seu comportament químic als fosfats. A l'aigua es dissolen només els arsenats dels metalls alcalins i de l'amoni. Els arsenats són substàncies cristal·lines incolores.

Vanadats

En química, 1 vanadat és un compost que conté un oxigenin de vanadi en el seu estat d'oxidació més alt, +5. L'ió de vanadat més simple és l'anió d'orto vanadat VO43−, tetraedre, el qual està present, per exemple, en l'orto vanadat de sodi i en solucions de V2O5 en una base forta (pH > 13 ). Convencionalment aquest ió és representat amb un enllaç doble senzill, però aquesta és una forma de ressonància, ja que l'ió és un tetraedre regular amb quatre àtoms d'oxigen equivalents.
Español