Fosfats, arsenats i vanadats

Significat esotèric i espiritual dels minerals

Fosfats

Els fosfats són les sals o els èsters de l'àcid fosfòric. Tenen en comú un àtom de fòsfor envoltat per quatre àtoms d'oxigen en forma tetraèdrica. Els fosfats secundaris i terciaris són insolubles en aigua, a excepció dels de sodi, potassi i amoni.

Arsenats

L'ió arsenat és [AsO4]3-. Un arsenat (compost) és qualsevol compost que conté l'ió d'arseni. També és qualsevol de les sals de l'àcid arsènic. Els arsenats són molt similars en el seu comportament químic als fosfats. A l'aigua es dissolen només els arsenats dels metalls alcalins i de l'amoni. Els arsenats són substàncies cristal·lines incolores.

Vanadats

En química, 1 vanadat és un compost que conté un oxigenin de vanadi en el seu estat d'oxidació més alt, +5. L'ió de vanadat més simple és l'anió d'orto vanadat VO43−, tetraedre, el qual està present, per exemple, en l'orto vanadat de sodi i en solucions de V2O5 en una base forta (pH > 13 ). Convencionalment aquest ió és representat amb un enllaç doble senzill, però aquesta és una forma de ressonància, ja que l'ió és un tetraedre regular amb quatre àtoms d'oxigen equivalents.

ESPAÑOL


fotos ocells