Elements nadius

Significat esotèric i espiritual dels minerals

S'entén com a element natiu aquells minerals compostos només composta per un sol tipus d'àtoms, que posseeixen un nombre idèntic de protons en el seu nucli, fent-ho pertànyer a una categoria única en la taula dels elements. Pel que és un àtom amb característiques físiques úniques, que tradicionalment es defineix com aquella substància que no pot ser descomposta per reaccions químiques, en altres substàncies més simples. No existeixen dos àtoms d'un mateix element amb característiques, només pot donar-se el cas que posseeixin massa diferent, en posseir un nombre diferent de protons o neutrons, aquests continuen pertanyent al mateix element, però en una forma inestable, és el que es coneix com un dels seus isòtops. Aquests isòtops a l'ésser inestables es van desintegrant fins a arribar a l'element realment estable.

ESPAÑOL


fotos ocells