Sulfats, cromats, molibdats i wolframats

Significat esotèric dels minerals

Sulfats

Els sulfats són les sals o els èsters de l'àcid sulfúric. Contenen com a unitat comuna un àtom de sofre en el centre d'un tetràedre format per quatre àtoms d'oxigen. Les sals de sulfat contenen l'anió SO42-

Cromats

Els cromats i els dicromats són sals de l'àcid cròmic i de l'àcid dicroic, respectivament. Els cromats contenen l'ió CrO42−, que els dona un fort color groc. Els dicromats posseeixen el ió Cr2O72−, pel que són d'un color ataronjat intens.

Molibdats

Els molibdats i els wolframats presenten uns grups aniònics amb disposició tetraèdrica deformada, a causa de la gran grandària que tenen, tant el Mo+6, com el W+6. Com a conseqüència, no és possible l'intercanvi d'aquests elements amb el S+6, però sí que es poden intercanviar entre si, de tal manera que hi ha sèries minerals on es donen substitucions Mo-W sense canvis apreciables en les estructures i en les propietats.

ESPAÑOL


fotos ocells