Regnes de la natura

Significat esotèric a la natura

La naturalesa la podem dividir entre éssers vius i els materials no vius. Pel que un dels regnes se li adjudica tot els materials sense vida, els anomenats minerals. No obstant això en l'àmbit de la biologia, regne representa cadascuna de les grans subdivisions taxonòmiques en què es classifiquen els éssers vius respecte al seu parentiu evolutiu. Hi ha sis regnes a la natura:
Els moners, protists, fungi o dels fongs, vegetal, animal y mineral. Dins de cada un d'aquests grans grups hi ha altres més petits en els quals s'ubiquen organismes amb característiques morfo-fisiològics similars, així:

Bacteris

Són procariotes que presenten una típica paret cel·lular de peptidoglicà, poden ser didèrmiques, dues membranes cel·lulars, gram negatives, o monodèrmiquess una sola membrana cel·lular, gam positiu. Són els éssers més abundants, amb gran varietat d'hàbitats i metabolismes. Hi ha diversos grups fotosintètics, però la majoria són aerobis que s'alimenten de substàncies orgàniques. Poden ser patògenes.

Moneres

Conformat per bacteris veritables i cianobacteris o bacteris fotosintètics.

Protists

Conformat per les algues, els fongs mucilaginosos i els protistos.

Fongs

Conformat per fongs inferiors i superiors.

Vegetal

Conformat per Vegetals inferiors o Briòfits, dins el qual estan les molses i les hepàtiques; vegetals superiors o pteridòfits, com les falgueres; i traqueòfits o plantes com pins, les acàcies, etc. Animal dins el qual hi ha els vertebrats com peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers; i els invertebrats com els insectes, els aràcnids, les papallones, etc.

Mineral

Comprèn tota aquella substància natural, homogènia, d'origen inorgànic, de composició química definida (dins de certs límits). Naturaleza esotérica.

ESPAÑOL


fotos ocells